Klager over andet end prøver

Vil du klage over forhold, der ikke involverer prøver, skal din klage sendes til uddannelseslederen på din uddannelse.

Når vi har modtaget din klage, vil uddannelseslederen indsamle relevant information for at kunne træffe en afgørelse i sagen.

Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, og de involverede parter har fået muligheden for at udtale sig, træffer uddannelseslederen en afgørelse.

Klagesagstyper

 • Hvis du er part i sagen

  Hvis du er part i sagen, og der træffes en afgørelse, som vedrører dig, vil du blive meddelt afgørelsen.

  Du kan ikke klage over afgørelsens indhold, medmindre dette ligger uden for de retlige rammer. Ved retlige rammer forstås, at afgørelsen strider imod gældende ret, herunder almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, som f.eks. inhabilitet.

  Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det senest 2 uger, fra du har modtaget afgørelsen.

 • Hvis du IKKE er part i sagen

  Hvis du ikke er part i sagen, vil du alene modtage en bekræftelse på, at uddannelseslederen fra din uddannelse har modtaget din henvendelse, men du vil ikke blive meddelt afgørelsen.

  Disse sager bliver behandlet internt, og efter sagen er blevet tilstrækkeligt oplyst, vil afgørelsen blive meddelt sagens parter.

  Eksempler på sager, som ikke omhandler din retsstilling som studerende, kan være klager over en underviser, klager over medstuderendes adfærd, uddannelsens tilrettelæggelse og lignende.

 • Procedurefejl

  Hvis du mener, at der er blevet begået en procedurefejl ved behandlingen af din klagesag, skal du klage til Styrelsen for Videregående Uddannelser inden 2 uger efter, du har modtaget afgørelsen af din sag.

  Klagen skal rettes til styrelsen, men skal sendes til din uddannelse. Hvis din uddannelse fastholder afgørelsen, sender uddannelsen din klage videre til styrelsen sammen med en udtalelse, som du har lejlighed til at kommentere på inden oversendelsen.

Kontakt